OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1.               DEFINICJE

 

Na potrzeby warunków sprzedaży użyto pewnych określeń.”Mayekawa” oznacza Mayekawa Europe NV, biuro zarejestrowane pod adresem: 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 605, Belgium (Belgia), zarejestrowane w Rejestrze osób Prawnych (Bruksela) pod numerem 366 017. „Klient” oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną kupującą produkty od firmy Mayekawa. „Kontrakt” oznacza kontrakt pomiędzy firmą Mayekawa oraz Klientem którego poniższe ogólne warunki sprzedaży dotyczą. „Produkty” oznacza produkty które są przedmiotem Kontraktu.

 

2.               OGÓLNE ZASADY

 

Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich sprzedawców oraz dostawców produktów firmy Mayekawa. Wszystkie wydane warunki sprzedaży i oferty oraz wszystkie zlecenia zaakceptowane przez firmę Mayekawa regulują warunki sprzedaży, które zastępują jakiekolwiek warunki powodujące konflikt, w szczególności warunki sprzedaży wydawane lub używane przez Klienta. Różnice pomiędzy tymi zasadami sprzedaży nie wpłyną na warunki sprzedaży, wiążące dla obu stron będą warunki sprzedaży wystawione przez firmę Mayekawa,  wyrażone porozumieniem na piśmie przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Mayekawa. Podpis przedstawiciela firmy Mayekawa na formularzu zamówienia wydanego przez Klienta lub na innych dokumentach wydanych przez Klienta lub/oraz akceptacja zamówienia klienta nie pociąga za sobą akceptacji przez firmę Mayekawa warunków sprzedaży wydanych przez Klienta.

 

3.               AKCEPTACJA ZAMÓWIENIA

 

Wszystkie zamówienia muszą być adresowane do działu handlowego firmy Mayekawa pod adresem: Leuvensesteenweg 605, 1930 Zaventem, Belgium (Belgia),  za pomocą poczty, e-poczty (e-mail), faksem bądź telefonem.

 

Mayekawa wyraźnie rezerwuje sobie prawo do akceptacji bądź braku akceptacji zamówień, całościowo bądź częściowo, według własnego uznania. Mayekawa ponadto wyraźnie rezerwuje sobie prawo zmiany terminu dostawy lub zmniejszenia ilościowego dostawy według własnego uznania. W przypadku niedoboru elementów produkcyjnych lub innych problemów z dostawcami firma Mayekawa rezerwuje sobie prawo do anulowania zamówienia, nawet w odniesieniu do przyjętych zleceń.

 

W żadnym wypadku nie powinno się postrzegać zaakceptowania przez firmę „Mayekawa” zamówień klienta czy to w sposób wyraźny bądź domyślny, poza akceptacją pisemną  zamówienia klienta podpisaną przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Mayekawa lub dostawą Produktów zamówionych przez Klienta.

 

4.               ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta, suma strat firmy Mayekawa w związku z tym  powinna być obliczona następująco: I) jeśli anulowanie nastąpi po wysyłce faktur oraz wysyłce towaru, 20% (dwadzieścia procent) sumy wynikającej z faktury plus koszty wysyłki oraz wysyłki zwrotnej do firmy Mayekawa; II) jeśli anulowanie nastąpi przed wysyłką faktur, 15% (piętnaście procent) ceny Kontraktowej powiększonej o koszt wysyłki oraz wysyłki zwrotnej towaru do punktu pochodzenia.

 

5.               CENY I ICH ZMIANY

 

Ceny firmy Mayekawa są według zasad FCA panujących dla miejscowości Zaventem, Mayekawa Europe (Leuvensesteenweg 605, 1930 Zaventem, Belgia). Ceny podane przez firmę Mayekawa są bez podatku VAT i innych podatków lub opłat. Wszystkie koszty dotyczące transportu, ubezpieczenia, zezwoleń na import lub export itp. powinny być poniesione przez Klienta. Oferty sprzedaży są wydawane oraz zamówienia przyjmowane na podstawie bazy cen firmy Mayekawa według daty emisji oferty sprzedaży lub wpłynięcia zamówienia, odpowiednio wcześniej zaakceptowane.

 

6.               PŁATNOŚĆ

 

Firma Mayekawa przedłoży faktury dla klienta w dniu dostawy Produktów. O ile nie uzgodniono inaczej w umowie, faktury będą wymagalne i płatne NETTO do 30 (trzydziestego) dnia kalendarzowego od daty wystawienia faktury, bez względu na możliwość opóźnień wynikających z kontroli celnych lub transportu.

Walutą płatności jest EURO. Płatność wykonana będzie natychmiast z dostępnych środków na rachunek wskazany pisemnie przez przedstawiciela firmy Mayekawa. W sytuacji zalegania przez Klienta jego zobowiązania płatniczego, firma Mayekawa może, oprócz wszystkich innych środków przewidzianych w przepisach prawa lub niniejszym dokumencie, natychmiast wstrzymać przyszłe wysyłki do tej kwoty zaległej powiększonej o zobowiązania wynikające ze zwłoki płatności, kosztów transportu i przechowywania do momentu uregulowania owych zaległości. Dodatkowo firma Mayekawa może, w opcji (I), obciążyć Klienta odsetkami za niespłacone należności po maksymalnym kursie dozwolonym przez prawo powiększonym o koszty odpowiedniego składowania towaru zamówienia, jego transportu i ewentualnie odpowiedniej jego inwentaryzacji; (II) firma Mayekawa może zwiększyć każdą kwotę która pozostanie niespłacona o 10% (dziesięć procent) w ramach kary umownej, z obciążeniem wynoszącym minimum 125,00 EUR, a maksimum 5000 EUR pomimo posiadania nadal prawa do dochodzenia aktualnych bądź wyższych odszkodowań, (III)

Firma Mayekawa ma prawo odzyskać od klienta wszystkie koszty windykacji, w tym koszty obsługi prawnej i / lub opłat związanych z postępowaniem windykacyjnym, poniesionych przez firmę Mayekawa; (IV) firma Mayekawa ma prawo stwierdzić złamanie zasad Kontraktu przez klienta i zakończyć stosowną umowę z powodu nie dotrzymania zasad; i/lub (V) firma Mayekawa może łączyć jednocześnie każde z powyższych  praw i środków, jakie mogą być dopuszczone przez obowiązujące prawo celem dochodzenia swoich roszczeń. Firma Mayekawa może odzyskiwać straty za każdą dostawę jako oddzielną transakcje bez wpływu na każdą inna dostawę. Klient zobowiązany jest zapłacić za każdą niekwestionowaną fakturę, niezależnie od wszelkich sporów, które mogą dotyczyć innych dostarczonych lub niedostarczonych Produktów. W odniesieniu do jakiejkolwiek faktury spornego w dobrej wierze, Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty w ogóle nie sporu. W związku z jakąkolwiek fakturą sporną, klient zobowiązany jest w dobrej wierze rozwiązania sporu do uiszczenia płatności za wszystkie  zaległe faktury. Klient zrzeka się prawa do dochodzenia jakichkolwiek kompensacji lub powództwa w związku z jakąkolwiek lub całą kwotą odnoszącą się do każdej lub wszystkich kwot należnych, zapłaconych lub nie zapłaconych, które są lub mogą być spowodowane przez firmę Mayekawa lub jej filie w stosunku do Klienta. W przypadku stwierdzenia przez firmę Mayekawa racjonalnych powodów według własnego uznania, że wiarygodność płatnicza Klienta jest zbyt niska aby pokryć odpowiednie terminy płatności w trakcie obowiązywania okresu spłaty rat  lub wiarygodność kredytowa Klienta jest niewystarczająca w związku z ilością i wartością zamówionego towaru, wówczas firma Mayekawa, bez wcześniejszego poinformowania Klienta może zmodyfikować lub wycofać warunki spłaty rat włączając, bez ograniczeń, wymaganie wcześniejszej spłaty, gwarancje lub inne zabezpieczenia. Płatność powinna być wykonana niezwłocznie w momencie zabezpieczenia środków przez klienta. W przypadku opóźnienia w płatności, wszystkie zaległe faktury stają się wymagalne automatycznie.

 

7.               PODJĘCIE WŁASNOŚCI I RYZYKA

 

Tytuł do produktów przechodzi z firmy Mayekawa na Klienta tylko wtedy, gdy firma Mayekawa otrzyma wszystkie należne płatności za sprzedane Produkty. Aż do zapłaty w całości i na tak długo, jak długo Klient pozostaje w posiadaniu Produktów, Klient zobowiązany jest przechowywać produkty, tak aby były rozpoznawalne jako własność firmy Mayekawa. Klient do dnia całkowitej zapłaty za Produkty nie będzie zakładał na nie żadnego zastawu lub innego zabezpieczenia. Niezależnie od powyższego, ryzyko utraty Produktów (i wszystkich opakowań oraz palet dostarczanych nimi) przechodzi na Klienta w momencie dostawy do klienta, lub wcześniej- tak jak ryzyko przechodzi na Klienta zgodnie z Umową.

 

8.               SIŁY WYŻSZE

 

Firma Mayekawa  może, bez ponoszenia odpowiedzialności, anulować lub zawiesić swoje zobowiązania w całości lub częściowo w dowolnym okresie, w momencie w którym produkcja firmy Mayekawa ulega opóźnieniu, ograniczeniu lub utrudnieniu z powodów produkcyjnych lub dostawczych komponentów do produkcji z powodów sił wyższych do których zaliczamy (oraz inne) m.in. pożary, eksplozje, powodzie, wojny, zamieszki, przestoje w pracy, akacje protestacyjne, jakiekolwiek formy interwencji rządowych, uszkodzenia instalacji produkcyjnych lub maszyn(włączając w to uszkodzenia bazy transportowej); niedobór lub brak dostępu do półproduktów(produktów, materiałów) służących do montażu maszyn firmy Mayekawa, pochodzących od dostawców firmy Mayekawa; oraz innych okoliczności które są poza kontrolą firmy Mayekawa. Firma Mayekawa zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby pokonać wszystkie tego typu okoliczności celem wykonania swoich wszelkich zobowiązań.

 

9.               DOSTAWA

 

Firmie Mayekawa w żadnym wypadku nie może być zarzucone zaniedbanie związane z terminem dostawy (I) w przypadku gdy Produkty firmy Mayekawa opuściły magazyn w Belgii w określonym czasie; (ii) jeżeli opóźnienie jest spowodowane działaniem siły wyższej lub jeżeli (iii) opóźnienie jest spowodowane przez Klienta.

Jeśli dostawa jest opóźniona z nieuzasadnionych przyczyn, z powodu winy firmy Mayekawa, Klient nie ma prawa odstąpienia od Kontraktu lecz firma Mayekawa w tym wypadku jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone Klientowi wynikające z opóźnienia. Szkody te nie mogą przekraczać 0,5% (pół procenta) ceny z faktury za każdy pełny tydzień opóźnienia, z maksymalnym łącznym odszkodowaniem nie przekraczającym  5% (pięć procent) ceny faktury której dotyczy to opóźnienie. Dla celów określenia w zdaniu poprzednim zwrotu „Cena z faktury” rozumie się cenę faktury tylko tych artykułów, których opóźnienie dostawy spowodowało straty Klienta.

 

10.            UPADŁOŚĆ I LIKWIDACJA

 

W przypadku niewypłacalności, upadłości lub likwidacji Klienta, jeżeli Klient rozlicza się z wierzycielami, lub jeśli likwidator jest powołany na majątku i spółce Klienta, lub jego części, wówczas firma Mayekawa może (bez uszczerbku dla wszelkich innych praw i środków zaradczych) odstąpić od Kontraktu poprzez pisemne powiadomienie Klienta o anulowaniu Kontraktu, jednocześnie firma Mayekawa może odmówić dokonania dalszych dostaw oraz, w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odebrać Produkty, do których firma Mayekawa ma nadal tytuł.

 

11.  AKCEPTACJA PRODUKTÓW ORAZ ZGŁOSZENIE ROSZCZEŃ

 

Klient egzaminuje Produkty pod kątem niezgodności dotyczących ilości lub jakości natychmiast po otrzymaniu Produktów. Jeśli Klient nie poinformuje firmy Mayekawa na piśmie o stwierdzeniu niezgodności, uwzględniając klauzulę poniżej, produkty uważa się za należycie dostarczone przez firmę Mayekawa, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie. Roszczenia z tytułu niezgodności w ilości lub widocznych wad muszą zostać zgłoszone firmie Mayekawa w ciągu pięciu dni roboczych od daty otrzymania Produktów przez Klienta. Roszczenia z tytułu wad ukrytych muszą zostać zgłoszone firmie Mayekawa w ciągu pięć dni   po odkryciu wady przez Klienta. Każda taka informacja musi być w formie pisemnej i musi zawierać dostatecznie szczegółowe informacje na temat Produktów i wad, w związku z którymi Klient zgłasza roszczenie

 

12.  GWARANCJA

 

Firma Mayekawa gwarantuje, że wszystkie produkty są wolne od wszelkich wad lub wadliwego wykonania przez okres jednego roku rozpoczynającego od daty pierwszego użycia Produktów, ale nie przekraczającego osiemnaście miesięcy licząc od daty ich dostawy, przy czym przyjmuje się, że części zamienne, które są zamawiane i dostarczane oddzielnie, są wyłączone z powyższej gwarancji. Firma Mayekawa, jednakże, zobowiązuje się dostarczać tylko oryginalne części zamienne produkcji firmy Mayekawa. W okresie gwarancyjnym firma Mayekawa zobowiązuje się dostarczać, bez dodatkowych kosztów i w możliwie krótkim okresie czasu, części zamienne do wszystkich wadliwych Produktów lub Produktów zamontowanych nie zgodnie z przeznaczeniem.

 

13.            OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

W żadnym wypadku firma Mayekawa nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu utraty możliwości użytkowania, przerwy w działalności gospodarczej, utraty zysków, utraty przychodów lub możliwości przychodów, ani za jakiekolwiek inne pośrednie lub wtórne szkody dowolnego rodzaju, nawet jeśli poinformowano firmę Mayekawa o możliwości wystąpienia takich szkód. Całkowita odpowiedzialność firmy Mayekawa za szkody ,w żadnym wypadku, nie przekroczy ceny zakupu Produktów w stosunku do których takie szkody dotyczą.

 

14.   PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

 

Przeniesienie własności wynikającej z zapisów Kontraktu nie może być dokonane jednostronnie przez Klienta, z wyjątkiem uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez firmę Mayekawa.

 

15.  ZRZECZENIE  PRAW

 

Żadne zaniechanie lub opóźnienie przez firmę Mayekawa w korzystaniu ze swoich praw, możliwości lub przywilejów wynikających z tych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie powoduje zrzeczenia się z ich korzystania w przyszłości ani nie wpływa na dalszą możliwość korzystania przez firmę Mayekawa z tych praw, możliwości lub przywilejów w nawiązaniu do każdego kolejnego naruszenia, niewykonania lub nieprzestrzegania zapisów tych Ogólnych Warunków Sprzedaży przez Klienta.

 

16.  ROZDZIELNOŚĆ WARUNKÓW

 

Jeśli jakikolwiek z tych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, pozostała część tych Ogólnych Warunków Sprzedaży nadal obowiązuje. Jeśli w zamiarze ważności i wykonalności któregokolwiek pojedynczego warunku spośród tych Ogólnych Warunków Sprzedaży, wymagane jest jego częściowe usunięcie lub ograniczenie jego zakresu, to takie częściowe usunięcie lub ograniczenie zakresu uważa się za obowiązujące celem spowodowania jego ważności i wykonywalności.

 

17.  INTERPRETACJA WARUNKÓW HANDLOWYCH

 

Interpretacja wszelkich warunków handlowych zawartych w niniejszym dokumencie lub w Kontrakcie powinna być zgodna z postanowieniami dokumentu Incoterms 20120 wydanego przez Międzynarodową Izbę Handlową (International Chamber of Commerce Incoterms 2010).

 

18.  OBOWIĄZYJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWY SĄD

 

Kontrakt oraz niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Belgii. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z Kontraktem lub tymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, jeśli nie będą rozwiązane polubownie, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby firmy Mayekawa. Niezależnie od powyższego, roszczenie wobec Klienta może zostać wniesione do każdego właściwego sądu odpowiadającemu siedzibie firmy Mayekawa lub, według uznania firmy Mayekawa, przed każdym właściwym sądem odpowiadającym dla siedziby Klienta.

MAYEKAWA-SVEDAN

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, 365 dni w roku!​ Prosimy o kontakt!