OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 

 1. DEFINICJE

 

„Mayekawa” oznacza MAYEKAWA POLSKA Sp. z o.o. ul. Druskienicka 8/10, 60-476 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123080,   Regon 631527345 „Klient” oznacza osobę fizyczną lub prawną a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, kupującą Produkty od Mayekawa. „Umowa”” oznacza umowę pomiędzy Mayekawa a Klientem, do której mają zastosowanie niniejsze warunki a także zamówienia składane przez Klienta. „Produkty” oznaczają produkty, które są przedmiotem Umowy.

 

 

 1. OGÓLNE

 

Niniejsze warunki mają zastosowanie do całej sprzedaży i dostaw Produktów przez Mayekawa. Wszystkie oferty cenowe i oferty przedstawione i wszystkie zamówienia przyjęte przez Mayekawa podlegają niniejszym warunkom, które zastępują wszelkie sprzeczne warunki, w szczególności warunki wydane lub stosowane przez Klienta, za wyjątkiem szczegółowych postanowień w zawartych przez Sprzedawcę w Umowach. Odstępstwa od niniejszych warunków są wiążące dla Mayekawa tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Mayekawa, a pozostałe warunki Mayekawa pozostają w mocy. Podpisanie przez Mayekawa formularza zamówienia Klienta lub innych dokumentów wystawionych przez Klienta lub przyjęcie zamówienia Klienta nie oznacza akceptacji przez Mayekawa warunków Klienta.

 

 

 1. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

 

Wszystkie zamówienia muszą być kierowane do działu sprzedaży Mayekawa.

 

Mayekawa wyraźnie zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub nieprzyjęcia zamówień, w całości lub częściowo, według własnego uznania. Mayekawa zastrzega sobie również wyraźnie prawo do zmiany harmonogramu dostaw lub zmniejszenia ilości według własnego uznania oraz, w przypadku niedoborów produktów lub innych problemów z dostawami, do anulowania zamówień, nawet w odniesieniu do zamówień przyjętych.

 

Przyjmuje się, że Mayekawa przyjęła zamówienia Klienta w sposób wyraźny lub milczący wyłącznie, jeżeli zamówienie Klienta zostało zaakceptowane na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Mayekawa lub Produkty zamówione przez Klienta zostały dostarczone.

 

Zamówienie jest sporządzane na podstawie danych dostarczonych Mayekawa przez Klienta. Mayekawa nie ponosi odpowiedzialności za dokładność tych danych.

 

 

 1. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

W przypadku zmiany specyfikacji lub rezygnacji Kupującego z zakupu Produktu po dniu podpisania Umowy, Klient zapłaci Mayekawa Karę umowną w wysokości ustalonej na dzień rezygnacji z zakupu w wysokości kosztów poniesionych przez Mayekawa do tego okresu (w tym koszty zwrotnej przesyłki), obejmująca również kary umowne oraz inne koszty obciążające Mayekawa w związku z rezygnacją ze złożonego zamówienia jak również wynikające z dokonanej zmiany lub opóźnienia odbioru Produktu, w szczególności koszty przechowania, transportu itp. dotyczące Produktu.

 

Odszkodowanie to nie może zostać obniżone przez strony, a strony zgadzają się, że odszkodowanie pokrywa minimalne koszty i poniesione szkody. Mayekawa zastrzega sobie jednak wyraźnie prawo do dochodzenia odszkodowania za rzeczywiste lub wyższe szkody.

 

 1. CENY I ZMIANA CEN

 

Ceny Mayekawa są cenami netto, nie zawierają podatku VAT i innych podatków i ceł. Wszelkie koszty związane z transportem, ubezpieczeniem, zezwoleniem na eksport lub import itp. ponosi Klient. Oferty cenowe i oferty sprzedaży są wystawiane, a zamówienia są przyjmowane na podstawie cen Mayekawa w dniu wystawienia, odpowiednio akceptacji.

 

 

 1. PŁATNOŚĆ

 

Mayekawa przedłoży Klientowi faktury w dniu dostawy Produktów. O ile nie uzgodniono inaczej w Umowie, faktury będą wymagalne i płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury bez względu na opóźnienia spowodowane kontrolami lub transportem. Płatności będą dokonywane w walucie wskazanej przez Mayekawa, o ile nie ustalono inaczej.

 

Wszelkie spory dotyczące wysłanej faktury muszą być zgłoszone do Mayekawa listem poleconym w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia faktury. W przeciwnym razie bezsprzecznie zakłada się, że faktura została zaakceptowana. Spór nie zwalnia również Klienta z obowiązku zapłaty.

 

Jeśli Klient nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Mayekawa może, oprócz wszelkich innych środków zaradczych przewidzianych w przepisach prawa lub w niniejszym dokumencie, natychmiast wstrzymać przyszłe wysyłki do czasu zapłaty zaległych kwot powiększonych o wszelkie stosowne odsetki za zwłokę, koszty transportu i przechowywania.

 

Mayekawa może odzyskać należności za każdą dostawę, jako oddzielną transakcję bez odniesienia do jakiejkolwiek innej dostawy. Klient zapłaci każdą bezsporną fakturę bez względu na spór, który może zaistnieć w związku z innymi dostarczonymi lub niedostarczonymi Produktami. W odniesieniu do każdej faktury zakwestionowanej w dobrej wierze, Klient zapłaci wszystkie kwoty, które nie są sporne. Klient wyraźnie zrzeka się prawa do dochodzenia wszelkich potrąceń lub roszczeń wzajemnych w odniesieniu do wszelkich innych kwot, bez względu na to, czy zostały zapłacone czy nie, które są lub mogą być należne Klientowi przez Mayekawa lub jej podmioty powiązane. Jeżeli Mayekawa według własnego uznania stwierdzi, że Klient w dowolnym momencie nie kwalifikuje się do powyższych warunków płatności lub że zdolność kredytowa Klienta jest niewystarczająca w świetle zamówionych ilości, wówczas Mayekawa może bez uprzedzenia zmienić lub wycofać warunki kredytu kupieckiego, w tym, ale nie wyłącznie, wymagając przedpłaty, zaliczki, gwarancji lub innego zabezpieczenia. Płatność uznaje się za dokonaną w momencie, gdy środki są rzeczywiście dostępne dla Mayekawa.

 

Jeśli Klient nie dokona uzgodnionych płatności, nawet jeśli dotyczy to płatności częściowych, Mayekawa będzie dodatkowo uprawniona do zawieszenia świadczenia usług do czasu, gdy Klient w pełni wypełni swoje zobowiązania płatnicze. Zawieszenie nie może stanowić podstawy do jakiegokolwiek odszkodowania od Klienta.

 

 

 1. PRZEJŚCIE TYTUŁU PRAWNEGO I RYZYKA

 

Tytuł prawny do Produktów przechodzi z Mayekawa na Klienta tylko wtedy, gdy Mayekawa otrzyma pełną zapłatę za te Produkty. Do czasu dokonania pełnej zapłaty i tak długo, jak długo Klient pozostaje w posiadaniu Produktów, Klient jest zobowiązany do przechowywania Produktów w taki sposób, aby można je było zidentyfikować jako własność Mayekawa. Klient nie ustanowi żadnego zastawu ani innego zabezpieczenia na Produktach do momentu całkowitej zapłaty. Niezależnie od powyższego, ryzyko utraty Produktów (oraz wszystkich dostarczonych opakowań i palet) przechodzi na Klienta z chwilą dostarczenia ich do Klienta (powierzenia Produktu przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju) lub w takim wcześniejszym czasie, w jakim ryzyko przechodzi na Klienta zgodnie z Umową.

 

W przypadku, gdy Klient zbankrutuje lub w jakikolwiek inny sposób zaprzestał działalności, Mayekawa zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu sprzedanego towaru w oparciu o zwykłe żądanie skierowane do osoby będącej w posiadaniu towaru.

 

Własność, prawo i tytuł własności intelektualnej do Produktów pozostaje własnością Mayekawa. Klient ma prawo do niewyłącznej, niezbywalnej licencji na własność intelektualną w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania i działania Produktów.

 

Wszelka własność intelektualna powstała w trakcie dostawy Produktów lub w wyniku pracy wykonanej w związku z dostawą Produktów będzie własnością Mayekawa. Klient sporządzi wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie Własności Intelektualnej zgodnie z uzasadnionymi wymogami Mayekawa.

 

Rysunki, szkice, wykresy, schematy, obliczenia i inne, które zostały dodane do korespondencji Mayekawa są uważane za poufne. Pozostaną one własnością Mayekawa i nie mogą być w żaden sposób przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Mayekawa.

 

 

 1. SIŁA WYŻSZA

 

Mayekawa może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, unieważnić lub zawiesić swoje zobowiązania w całości lub częściowo w każdym okresie, w którym produkcja lub dostarczanie Produktów przez Mayekawa są opóźnione, ograniczone lub utrudnione z powodu działania siły wyższej, która obejmuje (ale nie ogranicza się do) zamieszki, epidemie, awarie zasilania lub linii telefonicznej, wojny (wypowiedziane lub niewypowiedziane), akty terroryzmu, pożary, działania siły wyższej, powodzie, fale pływowe, trzęsienia ziemi lub inne klęski żywiołowe, wypadki jądrowe, lokauty lub strajki generalne, działania lub brak działań jakiejkolwiek jednostki rządowej lub urzędowej, powszechną mobilizację wojskową, powstania, embargo, opóźnienia w dostawie materiałów lub trudności w pozyskaniu surowców lub inne okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą Mayekawa. Mayekawa dołoży jednak wszelkich starań, aby przezwyciężyć wszystkie takie okoliczności.

 

 

 1. DOSTAWA

 

Szczegółowe warunki dostawy będą określone w ofercie Mayekawa.

 

Mayekawa w żadnym wypadku nie będzie uważana za opóźnioną w odniesieniu do czasu dostawy (i) jeśli Produkty opuściły magazyn Mayekawa w określonym czasie; (ii) jeśli opóźnienie jest spowodowane siłą wyższą lub jeśli (iii) do opóźnienia doszło z winy Klienta.

 

Jeżeli dostawa zostanie czasowo wstrzymana z powodu siły wyższej, termin dostawy zostanie przedłużony bez prawa do odszkodowania.

 

 

 1. UPADŁOŚĆ I LIKWIDACJA

 

W przypadku niewypłacalności, upadłości lub likwidacji Klienta, jeżeli Klient prowadzi postępowanie układowe ze swoimi wierzycielami lub jeżeli zostanie wyznaczony syndyk masy upadłościowej lub na przedsiębiorstwie Klienta, lub jakiejkolwiek jego części, Mayekawa może (bez uszczerbku dla innych praw lub środków zaradczych) odstąpić od Umowy poprzez pisemne zawiadomienie Klienta o odstąpieniu od Umowy, odmówić dalszych dostaw oraz, w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przejąć Produkty, do których Mayekawa nadal posiada tytuł własności, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 

 1. PRZYJĘCIE PRODUKTÓW I POWIADAMIANIE O ROSZCZENIACH

 

Klient zbada Produkty pod względem niezgodności ilościowej lub jakościowej niezwłocznie po ich otrzymaniu. O ile Klient nie powiadomi Mayekawa na piśmie zgodnie z poniższymi postanowieniami, Produkty uważa się za należycie dostarczone przez Mayekawa zgodnie ze specyfikacjami określonymi w Umowie. Reklamacje dotyczące niezgodności ilościowej lub widocznych wad muszą być zgłoszone Mayekawa niezwłocznie po otrzymaniu Produktów przez Klienta. Reklamacje dotyczące wad ukrytych muszą być zgłoszone do Mayekawa pięć dni po wykryciu wady przez Klienta. Każde takie zawiadomienie musi mieć formę pisemną i musi zawierać wystarczająco szczegółowe informacje na temat Produktów i wad, w odniesieniu do których Klient zgłasza reklamację.

 

 

 1. GWARANCJA

 

Mayekawa udziela na wszystkie Produkty (części zamienne) gwarancji z tytułu wad lub wadliwego wykonania na okres 12 miesięcy od daty dostawy Produktów. Mayekawa udziela na wszystkie Produkty (agregaty) gwarancji z tytułu wad lub wadliwego wykonania, na okres 12 miesięcy od daty dostawy Produktów, chyba że Strony ustaliły inaczej w Umowie.

W okresie gwarancyjnym Mayekawa zobowiązuje się do dostarczenia, bez ponoszenia kosztów i w możliwie krótkim czasie, części zamiennych do wszystkich wadliwych Produktów lub Produktów niezgodnych ze specyfikacją na tych samych warunkach gwarancji.

 

Okres gwarancyjny wygasa po 18 miesiącach od dnia, w którym ryzyko związane z Produktami zostało przeniesione na Klienta zgodnie z warunkami dostawy uzgodnionymi przez strony w formie pisemnej, nawet jeśli wyżej wymieniona dostawa w okresie gwarancyjnym jest realizowana wielokrotnie.

 

Dla uniknięcia wątpliwości, powyższa gwarancja nie ma zastosowania do wszystkich wad lub wadliwego wykonania, które można przypisać którejkolwiek z poniższych przyczyn:

 

 • Uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwą eksploatacją (w tym również przeciążeń);
 • Awarii wywołanych przepięciami w sieci elektroenergetycznej i wyładowaniami atmosferycznymi;
 • Elementów zużywających się wynikających z normalnej eksploatacji ( m.in. olej, filtry olejowe, itp.)
 • Uszkodzeń wynikających z napraw przez firmy zewnętrzne (utrata gwarancji)
 • Kosztów przestojów Kupującego a także wszelkich ewentualnych szkód i strat związanych z awarią Przedmiotu Umowy (Sprężarki) poniesionych zarówno przez Kupującego jak i podmioty trzecie;
 • Udostępnienia Kupującemu zastępczego urządzenia (sprężarki) na czas trwania naprawy.
 • Zwykłego zużycia, korozji, niewłaściwego użytkowania, przeciążenia lub zmiany produktów, złych warunkach magazynowych;
 • Wszelkich zdarzeń siły wyższej;
 • materiałów wybranych lub dostarczonych przez Kupującego;
 • eksploatacji, przeglądu lub konserwacji niezgodnej ze specyfikacjami konstrukcyjnymi Sprzedawcy;

 

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

W żadnym wypadku Mayekawa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu utraty użytkowania, przerwania działalności, utraty zysków, przychodów lub możliwości, ani za żadne inne pośrednie lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, nawet jeśli zostanie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

 

Mayekawa nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za skutki lekkiego i/lub rzeczywistego błędu z własnej strony i/lub ze strony swoich pracowników. Mayekawa ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku rażącego zaniedbania i/lub umyślnego działania.

 

Całkowita odpowiedzialność Mayekawa za szkody nie może w żadnym wypadku przekroczyć ceny zakupu Produktów, których takie szkody dotyczą. Ponadto Mayekawa może być pociągnięta do odpowiedzialności jedynie za szkody spowodowane bezpośrednio przez dostarczone towary.

Dla uniknięcia wątpliwości, Mayekawa nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika końcowego i/lub klienta Klienta w przypadku, gdy Mayekawa, oprócz wszelkich innych środków zaradczych przewidzianych w przepisach prawa lub w niniejszym dokumencie, wstrzymuje się z przyszłymi przesyłkami do czasu uregulowania zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, opłatami za transport i składowanie, zgodnie z artykułem 6.

 

Brak zapobiegawczej i/lub okresowej konserwacji Produktów przez Klienta zgodnie z instrukcjami Mayekawa, które Klient otrzymał przed nabyciem, stanowi poważne zaniedbanie i naruszenie umowy. Mayekawa nie ponosi odpowiedzialności za cywilne i karne konsekwencje wynikające z braku konserwacji zapobiegawczej.

 

Mayekawa w żadnym wypadku nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za szkody powstałe lub spowodowane w wyniku niewłaściwego użytkowania dostarczonego towaru.

 

 

 1. CESJA

 

Umowa nie może być scedowana przez Klienta, chyba że Mayekawa wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

 

 

 1. ZRZECZENIA

 

Żadne uchybienie lub opóźnienie ze strony Mayekawa w wykonywaniu jakichkolwiek praw, uprawnień lub przywilejów wynikających z niniejszych warunków nie stanowi zrzeczenia się ich, ani nie wpływa na prawa, uprawnienia i przywileje Mayekawa w odniesieniu do jakiegokolwiek kolejnego naruszenia, niewykonania lub nieprzestrzegania przez Klienta.

 

 

 1. ROZŁĄCZNOŚĆ

 

Jeżeli którykolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, pozostała część tych warunków nie będzie naruszona. Jeśli dla ważności i wykonalności któregokolwiek z niniejszych warunków i postanowień, aby były ważne i możliwe do wyegzekwowania, konieczne jest częściowe ich usunięcie lub ograniczenie ich zakresu, wówczas takie częściowe usunięcie lub ograniczenie zakresu uważa się za dokonane, aby termin lub warunek był ważny i wykonalny.

 

 

 1. INTERPRETACJA WARUNKÓW HANDLOWYCH

 

Interpretacja wszelkich warunków handlowych zawartych w niniejszym dokumencie lub w Umowie będzie zgodna z warunkami Incoterms 2010 Międzynarodowej Izby Handlowej.

 

 

 1. WYBÓR PRAWA I JURYSDYKCJA

 

Umowa oraz niniejsze warunki i zasady podlegają prawu polskiemu, w szczególności kodeksowi cywilnemu i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową lub niniejszymi warunkami, jeśli nie zostaną rozwiązane polubownie, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby Mayekawa. Niezależnie od powyższego, roszczenia przeciwko Klientowi mogą być wnoszone do właściwego sądu w siedzibie Mayekawa lub, według własnego uznania Mayekawa, do właściwego sądu w siedzibie Klienta.

 

 1. OGÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE DANYCH I PRYWATNOŚCI

 

 1. Mayekawa i Klient przyjmują do wiadomości, że do danych osobowych, które mają być przetwarzane przez Mayekawa w ramach realizacji dostaw Produktów i/lub usług zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

 

MAYEKAWA MYCOM

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, 365 dni w roku!​ Prosimy o kontakt!