OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. DEFINICJE

„Mayekawa” oznacza MAYEKAWA POLSKA Sp. z o.o. ul. Druskienicka 8/10, 60-476 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123080,   Regon 631527345

„Klient” oznacza osobę fizyczną lub prawną a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, kupującą Produkty od Mayekawa.

„Umowa”” oznacza umowę pomiędzy Mayekawa a Klientem, do której mają zastosowanie niniejsze warunki a także zamówienia składane przez Klienta.

„Produkty” oznaczają produkty, które są przedmiotem Umowy.

„Części zamienne” – oznaczają elementy przeznaczone do zainstalowania w Produktach w celu zastąpienia zepsutej lub zużytej oryginalnej części.

 1. OGÓLNE

Niniejsze warunki mają zastosowanie do sprzedaży i dostaw Produktów przez Mayekawa.

Wszystkie oferty cenowe i oferty przedstawione i wszystkie zamówienia przyjęte przez Mayekawa podlegają niniejszym warunkom, które zastępują wszelkie sprzeczne warunki, w szczególności warunki wydane lub stosowane przez Klienta, za wyjątkiem szczegółowych postanowień w zawartych przez Sprzedawcę w Umowach. Odstępstwa od niniejszych warunków są wiążące dla Mayekawa tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Mayekawa, a pozostałe warunki Mayekawa pozostają w mocy. Podpisanie przez Mayekawa formularza zamówienia Klienta lub innych dokumentów wystawionych przez Klienta lub przyjęcie zamówienia Klienta nie oznacza akceptacji przez Mayekawa warunków Klienta.

 1. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

Wszystkie zamówienia muszą być kierowane do działu sprzedaży Mayekawa.

Mayekawa wyraźnie zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub nieprzyjęcia zamówień, w całości lub częściowo, według własnego uznania. Mayekawa zastrzega sobie również wyraźnie prawo do zmiany harmonogramu dostaw lub zmniejszenia ilości według własnego uznania oraz, w przypadku niedoborów produktów lub innych problemów z dostawami, do anulowania zamówień, nawet w odniesieniu do zamówień przyjętych.

Przyjmuje się, że Mayekawa przyjęła zamówienia Klienta wyłącznie, jeżeli zamówienie Klienta zostało zaakceptowane na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Mayekawa lub Produkty zamówione przez Klienta zostały dostarczone. Zamówienia Klienta, ich zmiany i anulacje wymagają formy pisemnej (email).

Zamówienie jest sporządzane na podstawie danych dostarczonych Mayekawa przez Klienta. Mayekawa nie ponosi odpowiedzialności za dokładność tych danych.

Składając Zamówienie Klient deklaruje, że zapoznał się z OWS oraz Polityką prywatności znajdującymi się na stronie internetowej Mayekawa oraz akceptuje ich treść. Akceptacja oferty pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny za zamówione Produkty oraz ich odbiór, niezależnie od późniejszego podpisania umowy przez Strony.

 1. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

W przypadku zmiany specyfikacji lub rezygnacji Kupującego z zakupu Produktu po dniu podpisania Umowy, Klient zapłaci Mayekawa Karę umowną w wysokości ustalonej na dzień rezygnacji z zakupu w wysokości kosztów poniesionych przez Mayekawa do tego okresu (w tym koszty zwrotnej przesyłki), obejmującą również kary umowne oraz inne koszty obciążające Mayekawa w związku z rezygnacją ze złożonego zamówienia jak również wynikające z dokonanej zmiany lub opóźnienia odbioru Produktu, w szczególności koszty przechowania, transportu itp. dotyczące Produktu.

Odszkodowanie to pokrywa minimalne koszty i poniesione szkody. Mayekawa zastrzega sobie jednak wyraźnie prawo do dochodzenia odszkodowania za rzeczywiste lub wyższe szkody.

Mayekawa przyjmuje zwrot Produktów lub Części zamiennych tylko i wyłącznie w oryginalnym opakowaniu oraz nie mających uszkodzeń i śladów użytkowania.

 1. CENA PRODUKTÓW

Ceny Mayekawa są cenami netto, nie zawierają podatku VAT. Wszelkie koszty związane z kupnem ponosi Klient.

Zmiana przez Kupującego specyfikacji Produktu uprawnia Mayekawa do zmiany ceny.

W przypadku nie zapewnienia przez Kupującego możliwości uruchomienia Produktu, z jakiejkolwiek przyczyny, Kupujący pokryje Mayekawa koszty kolejnych przyjazdów Mayekawa, w wysokości według obowiązujących stawek serwisowych.

 1. DOSTAWA  PRODUKTÓW

Mayekawa może świadczyć na życzenie Klienta usługę transportową (wysyłkę) Produktów. Szczegółowe warunki dostawy będą w takim przypadku określone przez Strony.

Mayekawa w żadnym wypadku nie będzie uważana za opóźnioną w odniesieniu do czasu dostawy (wysyłki) jeśli opóźnienie jest spowodowane siłą wyższą lub jeśli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie Klienta.

Jeżeli dostawa (wysyłka) zostanie czasowo wstrzymana z powodu siły wyższej, termin dostawy zostanie przedłużony bez prawa do odszkodowania.

Zmiana przez Kupującego specyfikacji Produktu uprawnia Mayekawa do przesunięcia terminu dostawy.

 

 1. PŁATNOŚĆ

Mayekawa przedłoży Klientowi faktury w dniu dostawy Produktów. O ile nie uzgodniono inaczej w Umowie, faktury będą wymagalne i płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury bez względu na opóźnienia spowodowane kontrolami lub transportem. Płatności będą dokonywane w walucie wskazanej przez Mayekawa, o ile nie ustalono inaczej.

Wszelkie spory dotyczące wysłanej faktury muszą być zgłoszone do Mayekawa listem poleconym albo drogą elektroniczną, w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia faktury. W przeciwnym razie bezsprzecznie zakłada się, że faktura została zaakceptowana. Spór nie zwalnia również Klienta z obowiązku zapłaty.

Jeśli Klient nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Mayekawa może, oprócz wszelkich innych środków zaradczych przewidzianych w przepisach prawa lub w niniejszym dokumencie, natychmiast wstrzymać przyszłe wysyłki do czasu zapłaty zaległych kwot powiększonych o wszelkie stosowne odsetki za zwłokę, koszty transportu i przechowywania.

Mayekawa może odzyskać należności za każdą dostawę, jako oddzielną transakcję bez odniesienia do jakiejkolwiek innej dostawy. Klient zapłaci każdą bezsporną fakturę bez względu na spór, który może zaistnieć w związku z innymi dostarczonymi lub niedostarczonymi Produktami. W odniesieniu do każdej faktury zakwestionowanej w dobrej wierze, Klient zapłaci wszystkie kwoty, które nie są sporne. Klient wyraźnie zrzeka się prawa do dochodzenia wszelkich potrąceń lub roszczeń wzajemnych w odniesieniu do wszelkich innych kwot, bez względu na to, czy zostały zapłacone czy nie, które są lub mogą być należne Klientowi przez Mayekawa lub jej podmioty powiązane. Jeżeli Mayekawa według własnego uznania stwierdzi, że Klient w dowolnym momencie nie kwalifikuje się do powyższych warunków płatności lub że zdolność kredytowa Klienta jest niewystarczająca w świetle zamówionych ilości, wówczas Mayekawa może bez uprzedzenia zmienić lub wycofać warunki kredytu kupieckiego, w tym, ale nie wyłącznie, wymagając przedpłaty, zaliczki, gwarancji lub innego zabezpieczenia. Płatność uznaje się za dokonaną w momencie, gdy środki są rzeczywiście dostępne dla Mayekawa.

Jeśli Klient nie dokona uzgodnionych płatności, nawet jeśli dotyczy to płatności częściowych, Mayekawa będzie dodatkowo uprawniona do zawieszenia świadczenia usług do czasu, gdy Klient w pełni wypełni swoje zobowiązania płatnicze. Zawieszenie nie może stanowić podstawy do jakiegokolwiek odszkodowania od Klienta.

Wszelkie płatności Ceny dokonywane przez Kupującego zaliczane będą przez Mayekawa na poczet długu najdawniej wymagalnego, bez względu na ewentualne wskazania Kupującego. Dodatkowo Mayekawa zaliczy dokonane wpłaty w pierwszej kolejności na związane z tym długiem zaległe należności uboczne a następnie na należność główną.

 

 1. PRZEJŚCIE TYTUŁU PRAWNEGO I RYZYKA

Tytuł prawny do Produktów przechodzi z Mayekawa na Klienta tylko wtedy, gdy Mayekawa otrzyma pełną zapłatę za te Produkty (sprzedaż z zastrzeżeniem własności). Do czasu dokonania pełnej zapłaty i tak długo, jak długo Klient pozostaje w posiadaniu Produktów, Klient jest zobowiązany do przechowywania Produktów w taki sposób, aby można je było zidentyfikować jako własność Mayekawa. Klient nie ustanowi żadnego zastawu ani innego zabezpieczenia na Produktach do momentu całkowitej zapłaty. Niezależnie od powyższego, ryzyko utraty Produktów (oraz wszystkich dostarczonych opakowań i palet) przechodzi na Klienta z chwilą dostarczenia ich do Klienta (powierzenia Produktu przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju) lub w takim wcześniejszym czasie, w jakim ryzyko przechodzi na Klienta zgodnie z Umową.

W przypadku, gdy Klient ogłosił upadłość lub w jakikolwiek inny sposób zaprzestał działalności, Mayekawa zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu sprzedanego Produktu w oparciu o zwykłe żądanie skierowane do osoby będącej w posiadaniu Produktu.

Własność, prawo i tytuł własności intelektualnej do Produktów pozostaje własnością Mayekawa. Klient ma prawo do niewyłącznej, niezbywalnej licencji na własność intelektualną w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania i działania Produktów.

Wszelka własność intelektualna powstała w trakcie dostawy Produktów lub w wyniku pracy wykonanej w związku z dostawą Produktów będzie własnością Mayekawa. Klient sporządzi wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie Własności Intelektualnej zgodnie z uzasadnionymi wymogami Mayekawa.

Rysunki, szkice, wykresy, schematy, obliczenia i inne, które zostały dodane do korespondencji Mayekawa są uważane za poufne. Pozostaną one własnością Mayekawa i nie mogą być w żaden sposób przekazywane, kopiowane i udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Mayekawa.

 1. SIŁA WYŻSZA

Mayekawa może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, unieważnić lub zawiesić swoje zobowiązania w całości lub częściowo w każdym okresie, w którym produkcja lub dostarczanie Produktów przez Mayekawa są opóźnione, ograniczone lub utrudnione z powodu działania siły wyższej, która obejmuje (ale nie ogranicza się do) zamieszki, epidemie, awarie zasilania lub linii telefonicznej, wojny (wypowiedziane lub niewypowiedziane), akty terroryzmu, pożary, działania siły wyższej, powodzie, fale pływowe, trzęsienia ziemi lub inne klęski żywiołowe, wypadki jądrowe, lokauty lub strajki generalne, działania lub brak działań jakiejkolwiek jednostki rządowej lub urzędowej, powszechną mobilizację wojskową, powstania, embargo, opóźnienia w dostawie materiałów lub trudności w pozyskaniu surowców lub inne okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą Mayekawa. Mayekawa dołoży jednak wszelkich starań, aby przezwyciężyć wszystkie takie okoliczności.

Ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia stan zagrożenia publicznego w związku z pandemią Covid – 19 a także podjęte przez poszczególne państwa działania polegające na wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych, mogą mieć negatywny wpływ na realizację obowiązków Stron. Taki negatywny wpływ może być spowodowany w szczególności, lecz nie wyłącznie, efektem działań podjętych przez organy administracji rządowej lub samorządowej (np. ograniczenia importowe, zamknięcie granic dla towarów, nakazy kwarantanny, ograniczenia podróży) a także wszelkie inne ograniczenia lub zakazy a także stosowanie się przez Mayekawa do obowiązujących przepisów prawa lub zarządzeń szczególnych, w tym norm, zaleceń itp. Pandemia koronawirusa może powodować np. niemożność przewozu towarów przez granicę.

Mając na uwadze powyższe Mayekawa jest uprawniona do wydłużenia terminów umownych czy też do ustalenia wspólnie z Kupującym o zasadach ponoszenia dodatkowych kosztów, gdyby  przytoczone okoliczności pandemii miały negatywny wpływ na harmonogram czy też powodowały znaczne zwiększenie kosztów Mayekawa.

 1. UPADŁOŚĆ I LIKWIDACJA

W przypadku niewypłacalności, upadłości lub likwidacji Klienta, jeżeli Klient prowadzi postępowanie układowe ze swoimi wierzycielami lub jeżeli zostanie wyznaczony syndyk masy upadłościowej lub na przedsiębiorstwie Klienta, lub jakiejkolwiek jego części, Mayekawa może (bez uszczerbku dla innych praw lub środków zaradczych) odstąpić od Umowy poprzez pisemne zawiadomienie Klienta o odstąpieniu od Umowy, odmówić dalszych dostaw oraz, w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przejąć Produkty, do których Mayekawa nadal posiada tytuł własności, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1. PRZYJĘCIE PRODUKTÓW I POWIADAMIANIE O ROSZCZENIACH

Klient zbada Produkty pod względem niezgodności ilościowej lub jakościowej niezwłocznie po ich otrzymaniu. O ile Klient nie powiadomi Mayekawa na piśmie zgodnie z poniższymi postanowieniami, Produkty uważa się za należycie dostarczone przez Mayekawa zgodnie ze specyfikacjami określonymi w Umowie. Reklamacje dotyczące niezgodności ilościowej lub widocznych wad muszą być zgłoszone Mayekawa niezwłocznie po otrzymaniu Produktów przez Klienta. Reklamacje dotyczące wad ukrytych muszą być zgłoszone do Mayekawa pięć dni po wykryciu wady przez Klienta. Każde takie zawiadomienie musi mieć formę pisemną i musi zawierać wystarczająco szczegółowe informacje na temat Produktów i wad, w odniesieniu do których Klient zgłasza reklamację.

 1. GWARANCJA

Mayekawa udziela na wszystkie Produkty jak również Części zamienne, gwarancji z tytułu wad lub wadliwego wykonania, na okres 12 miesięcy od daty dostawy Produktów, chyba że Strony ustaliły inaczej w Umowie.

Warunkiem obowiązywania gwarancji na Produkty, jest podpisanie przez Kupującego protkołu uruchomienia Produktu bądź protokołu dostawy. Okres do czasu złożenia przez Kupującego podpisu na ww. dokumentach jest okresem bezgwarancyjnym. Opóźnienie w podpisaniu protokołu uruchomienia/dostawy nie wydłuża okresu gwarancji.

Dla uniknięcia wątpliwości, powyższa gwarancja nie ma zastosowania do wszystkich wad lub wadliwego wykonania, które można przypisać którejkolwiek z poniższych przyczyn:

 1. Uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwą eksploatacją (w tym również przeciążeń);
 2. Pracy Produktów w zakresie nieprzewidzianym przez producenta;
 3. Awarii wywołanych przepięciami w sieci elektroenergetycznej i wyładowaniami atmosferycznymi;
 4. Elementów zużywających się wynikających z normalnej eksploatacji;
 5. Stosowania nieoryginalnych części zamiennych, (utrata gwarancji);
 6. Konserwacji niezgodnej ze specyfikacjami konstrukcyjnymi producenta;
 7. Uszkodzeń powstałych w wyniku przechowywania w złych warunkach, np. korozja, zapylenie, wilgoć, niewłaściwa temperatura itp;
 8. Uszkodzeń wynikających z napraw przez firmy zewnętrzne (utrata gwarancji);
 9. Kosztów przestojów Kupującego a także wszelkich ewentualnych szkód i strat związanych z awarią Produktu, poniesionych zarówno przez Kupującego jak i podmioty trzecie (start pośredniej i bezpośrednich);
 10. Udostępnienia Kupującemu zastępczego Produktu na czas trwania naprawy;
 11. Wszelkich zdarzeń siły wyższej;

Na podstawie przepisu art. 558 Kodeksu cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku Mayekawa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu utraty użytkowania, przerwania działalności, utraty zysków, przychodów lub możliwości, ani za żadne inne pośrednie lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, nawet jeśli zostanie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Całkowita odpowiedzialność Mayekawa za szkody nie może w żadnym wypadku przekroczyć ceny zakupu Produktów, których takie szkody dotyczą. Ponadto Mayekawa może być pociągnięta do odpowiedzialności jedynie za szkody spowodowane bezpośrednio przez dostarczone Produkty.

Dla uniknięcia wątpliwości, Mayekawa nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika końcowego i/lub Klienta w przypadku, gdy Mayekawa, oprócz wszelkich innych środków zaradczych przewidzianych w przepisach prawa lub w niniejszym dokumencie, wstrzymuje się z przyszłymi przesyłkami do czasu uregulowania zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, opłatami za transport i składowanie, zgodnie z artykułem 6.

Brak zapobiegawczej i/lub okresowej konserwacji Produktów przez Klienta zgodnie z instrukcjami Mayekawa, które Klient otrzymał przed nabyciem, stanowi poważne zaniedbanie i naruszenie umowy. Mayekawa nie ponosi odpowiedzialności za cywilne i karne konsekwencje wynikające z braku konserwacji zapobiegawczej.

Mayekawa w żadnym wypadku nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za szkody powstałe lub spowodowane w wyniku niewłaściwego użytkowania dostarczonego produktu.

Strony zgodnie ustalają – na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, że wytwórcą odpadów zobowiązanym do ich utylizacji, powstających w wyniku dostawy Urządzenia do Kupującego, jak również późniejszego świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usług związanych z remontem, konserwacją, naprawą Produktu jak również świadczeniem usług serwisowych, jest Kupujący.

 1. CESJA

Umowa nie może być scedowana przez Klienta, chyba że Mayekawa wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

 1. ZRZECZENIA

Żadne uchybienie lub opóźnienie ze strony Mayekawa w wykonywaniu jakichkolwiek praw, uprawnień lub przywilejów wynikających z niniejszych warunków nie stanowi zrzeczenia się ich, ani nie wpływa na prawa, uprawnienia i przywileje Mayekawa w odniesieniu do jakiegokolwiek kolejnego naruszenia, niewykonania lub nieprzestrzegania przez Klienta.

 1. ROZŁĄCZNOŚĆ

Jeżeli którykolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, pozostała część tych warunków nie będzie naruszona. Jeśli dla ważności i wykonalności któregokolwiek z niniejszych warunków i postanowień, aby były ważne i możliwe do wyegzekwowania, konieczne jest częściowe ich usunięcie lub ograniczenie ich zakresu, wówczas takie częściowe usunięcie lub ograniczenie zakresu uważa się za dokonane, aby termin lub warunek był ważny i wykonalny.achaieszkizki

 1. INTERPRETACJA WARUNKÓW HANDLOWYCH

Interpretacja wszelkich warunków handlowych zawartych w niniejszym dokumencie lub w Umowie będzie zgodna z warunkami Incoterms 2020 Międzynarodowej Izby Handlowej.

 1. WYBÓR PRAWA I JURYSDYKCJA

Umowa oraz niniejsze warunki i zasady podlegają prawu polskiemu, w szczególności kodeksowi cywilnemu i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową lub niniejszymi warunkami, jeśli nie zostaną rozwiązane polubownie, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby Mayekawa. Niezależnie od powyższego, roszczenia przeciwko Klientowi mogą być wnoszone do właściwego sądu w siedzibie Mayekawa lub, według własnego uznania Mayekawa, do właściwego sądu w siedzibie Klienta.

 1. OGÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE DANYCH I PRYWATNOŚCI

Mayekawa i Klient przyjmują do wiadomości, że do danych osobowych, które mają być przetwarzane przez Mayekawa w ramach realizacji dostaw Produktów i/lub usług zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

MAYEKAWA MYCOM

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, 365 dni w roku!​ Prosimy o kontakt!