Polityka prywatności

Postawienia ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych przez MAYEKAWA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Druskienicka 8/10, 60-476 Poznań, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000123080, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w tym Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu www.mayekawa.pl, zwanego dalej „Serwisem” oraz jego podstron.
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych. Ponadto Polityka zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez MAYEKAWA POLSKA sp. z o.o.
 3. Nadrzędnym celem MAYEKAWA POLSKA sp. z o.o. jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MAYEKAWA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Druskienicka 8/10, 60-476 Poznań, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000123080, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: m.strzalkowska@mayekawa.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 61 842 07 38
 3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach:
  1. przesyłania ofert – na podstawie Państwa zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z Państwem umowa, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m.in. wystawienia i przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje – podstawa to obowiązek prawny Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  4. ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  5. marketingu bezpośredniego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  6. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania w formularzu kontaktowym – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w korespondencji e-mail lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu korespondencji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Administratora. Korespondencja przechowywana jest w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych.
 5. Państwa dane osobowe będę przetwarzane przez upoważnionych pracowników oraz współpracowników Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty współpracujące z Administratorem, w tym pomioty świadczące usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe. Ponadto Państwa dane będą udostępniane innym administratorom, tj. m.in. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku
  z wykonywaniem umowy przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z zawartej umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności podatkowych i rachunkowych), zapobiegania nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego (w zakresie, który nie wymaga udzielenia przez Państwa zgody) przez okres obowiązywania umowy lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Posiadają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych – art. 15 RODO,
  2. sprostowania – art. 16 RODO,
  3. usunięcia – art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
  5. prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO.
 10. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W przypadku zawarcia umowy, nawiązania kontaktu podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy.
 12. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

II.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane jako pracowników naszego Klienta/Kontrahenta udostępnione nam w celach bieżącej obsługi umowy, wiążącego nas stosunku prawnego, w związku z wykonywaniem zawartej umowy, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MAYEKAWA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Druskienicka 8/10, 60-476 Poznań, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000123080, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: m.strzalkowska@mayekawa.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 61 842 07 38.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji następujących celów:
  1. realizacja umowy zawartej z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. spełnienie wymogów ustawowych, tj. wypełnienie przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. realizacja prawnie uzasadnionych celów Administratora jakimi są ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności, ewentualnie wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradztwa podatkowego, usługi hostingowe. Ponadto Państwa dane będą udostępniane innym administratorom, tj. m.in. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, powyższy okres może być wydłużony.
 7. Administrator zbiera Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy/zleceniodawcy albo bezpośrednio do Państwa.
 8. Administrator może w szczególności przetwarzać następujące kategorie danych osobowych m.in. imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.
 9. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 10. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy pomiędzy Państwa pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem.
 12. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

III.

MAYEKAWA POLSKA sp. z o.o. może przetwarzać Państwa dane osobowe jako podmiot przetwarzający, któremu inny Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Również w tym przypadku MAYEKAWA POLSKA sp. z o.o. dokłada najwyższej staranności aby zabezpieczyć powierzone dane osobowe oraz spełnić wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 3 Zasady zbierania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,
  której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
  i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”),
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
  za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

4 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Administrator będzie informować Użytkowników o każdej zmianie niniejszej Polityki przez stronę mayekawa.pl w zakładce Polityka prywatności.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 09.05.2023 r.
MAYEKAWA MYCOM

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, 365 dni w roku!​ Prosimy o kontakt!